Friday, May 29, 2009

pERsoaLAnMenjadi Senior di bumi CENFOS pada Awalnya tidAk ada Apa2 bebanAn mahu pun keseronakAn yanG ana RaSAi...semUa keLIhatan sePertI biaSa..BerBeza kEadaanNya ketiKA ana MenjaDI seNIOR ketika Form 2 & 3 kat SMESH....dan senioR form 5 KAt TEKNIKEN....KetIka seKOlah menEngah dulU,ana berasa amat TeruJa unTuk meNdaPAt SahAbat2 BarU yang Akan menJAdi peNerus KEcemerLAngan dan KeGEmilangan sekolaH... AgaK berBEZA situasiNya ketIKA beRAda di CENFOS ini...TeruTamanYA baGi PeLajar2 Yang BeRasaL jauH nun Di sebERang Sana...QuaNtity YANg semeMAngnya SEdikiT meNGuraNGkan rasA TerUJa unTUk BerKONgsi ILmu,PengAlaman DAn PengetaHUAn bERsama2 aDIK2 baru....
Di tAmbAh laGi deNGAn siTUasi Bila MAna Ana ngan SAhabAt2 yanG paDA awalNYA meMEntinGKAn nIlai ukHUwwaH Mulai RengganG...Ana Tak tau Di maNA siLApnya...ISLAM itu MEmentinGkAn pERpaduan..JIka TIdak,tak kan la RAsullullaH & oRaNg2 MAkkaH saNGGUp BerHIjraH ke MadinaH walauPUN peLbagai triBUlasi daN AncamAn menaNTi diHAdapaN merekA...SAlaH satu Mesej YANg nak di sAmpaikaN oleh TIndaKAn RAsullullah DAn orang ISlam padA masa itU iaLAh kePentingAn pERsaudaraan DAlam ISLAM... MENgapa perLU ada SEmpadan???MEngapa PERlu ada PErpecaHAn??MENGapa kiTA yang MengaTakan memBAWA naMA iSLAM MAsIH tidaK mampu UNTuk meNONjolkan niLAi BERsatu pAdu itu SEcara PRaktikal??...Bukan seKAdar Aset atau BAhan UNtuk dipERseMbahkan SEwaktu KIta berUSRAh atau PerbiNcanGAn semAta..PerSOALAN ini PERlu dibawa BERbincang..PERlu Ada peNcetus untuk MeruBAH Pemikiran Agar PersOAlan ini TIDAk teRUS meNJAdi KEkeLIruan.. WArga2 mINoriti TidaK berMAkna kita Tak MAmpu MEmbawa TRAnformaSi...Apa YAng perLU adaLAh kESanggupan KIta UntUK memBUka RUAng untUK berNEgoSIASI...MenYELESAikan seGALA peRmASAlahaN yang MEmbeLENggu DIRi...AGAr kita MAmpu UNtuK mewUJUDkan SAtu DEklaRAsi... MEmACAKKAN ISLAM DIBUMI yaNG kiTA CINTAi.. CINTAI ISLAM LEbih DAri segaLAnya....
WAlau apa pUN rintaNGAn yaNG daTAng meLAnda..ANa akan BERusaha tHAbat dAlam MEmperJUAngkan KEbenaran UNtuk seMUA OraNG yanG beraDA di seKEliliNG ana..ISlam iTU akAn teTAp terTEgak SAmada DEngan adAnya kita Atau tanpa KITA...ISLAM itu Agama ALLAH..ALLAH akan MEmelihara KESucian agamaNYA...KIta yaNG ruGI bila TIDAk TERpilIH unTUK BErjuang DI jalAnNYA... KIta BUKAn pemULA peRjuaNG...BUKAn juGA PEngakHIR perJUAngan... KIta HAnyalah RAntai2 YAng MEnjadi PenyambunG DERu2 PERjuanGan.... BUAt saHAbat2 ana...SEMOga KEsatuaN yaNG teLAh terJAlin Akan TERsimpUL raPI kEmbaLI..MEnjaDikan kita HAmbA yanG PAtuh PAda perINtah Allah...kerana ALLAH berfirman dAlam AYAt al-HUJURAt yang berMAksud...

"sesuNGGUhnya MUkmin ITu BERsaudara,kerAnA iTu daMaikanLah anTara duA sauDaramu yaNg berSelisih & berTaqwalah kEpadA ALLAH agar KAmu meNdaPAt RAhMAt"

BUat Adik2 yaNG ana Hormati,SEmoga PerjuanGAn enTUm aKAn mEndaPAtkan pEtunJuk DAripAda Allah s.w.t...BIla kITA memBAntu Agama ALLAH,pasTInya ALLAH akan MEMbantu kiTA...BAntu Ana MEmpERBAiki DIri...MArilAh kiTA berSAma2 BERGAnding BAhu...SAlinG bantu-memBAntu unTUk mEmperBAiki DIri YAng LEmah ini...JAZAKALLAH kairan....
kamek sAyaNG KITAk...KITAk????

SIa saYAng sama KO bah...KO???

No comments:

INSAN SETIA